Strona główna Regulamin

Regulamin

obowiązujący od dnia 4 lutego 2021 roku

§ 1
Definicje

 1. 1. Administrator – Fundacja Rozwoju Faktoringu z siedzibą we Wrocławiu (53-018) przy ul. Polarna 2a, KRS: 0000662618, NIP: 8992809021, REGON: 366524805,
 2. 2. Formularz kontaktowy – formularz zawierający podstawowe informacje dotyczące oferty, udostępniany Użytkownikowi przez Administratora, w celu umożliwienia mu kontaktu,
 3. 2. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Użytkownika na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym,
 4. 3. Partner – podmiot współpracujący z Administratorem, świadczący usługi finansowe dla przedsiębiorców, które są promowane na stronie Serwisu,
 5. 4. Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w ramach Serwisu Faktoringowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 6. 5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730 ze zm.),
 7. 6. Serwis Faktoringowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.serwisfaktoringowy.pl, prowadzony przez Administratora,
 8. 7. Usługobiorca lub Użytkownik – osoba fizyczna lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Serwisu Faktoringowego,
 9. 8. Usługodawca – Fundacja Rozwoju Faktoringu z siedzibą we Wrocławiu (53-018) przy ul. Polarna 2a, KRS: 0000662618, NIP: 8992809021, REGON: 366524805.

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. 1. Regulamin świadczenia usług w ramach Serwisu Faktoringowego (dalej: „Regulamin”) stanowi realizację obowiązku określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 tj. ze zm.).
 2. 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newsletter przez Fundację Rozwoju Faktoringu z siedzibą we Wrocławiu (53-018) przy ul. Polarna 2a, KRS: 0000662618, NIP: 8992809021, REGON: 366524805 (dalej: „Usługodawca”) drogą elektroniczną (dalej: „Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług (dalej: „Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).
 3. 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.serwisfaktoringowy.pl (dalej: „Portal”).
 4. 4. Niniejszy Regulamin określa:
  1. – prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika, związane ze świadczeniem Usług,
  2. – zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
  3. – Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
  4. – Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. 6. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
 7. 7. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu. Użytkownik akceptując Regulamin zawiera umowę świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcę.

§ 3
Przedmiot Usługi

 1. 1. Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Serwis Faktoringowy obejmuje w szczególności:
  1. a) Newsletter,
  2. b) dostęp do serwisu informacyjnego,
  3. c) pomoc eksperta przy wyborze formy finansowania, oferty oraz faktora,
  4. d) dostęp do bazy faktorów,
  5. e) dostęp do bazy partnerów,
  6. f) dostęp do bazy wiedzy,
  7. g) ranking faktorów,
  8. h) publikacja branżowych ofert pracy.
 2. 2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

§ 4
Usługa Newsletter

 1. 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce prawnej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”).
 2. 2. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 3. 3. Aby aktywować Usługę Newsletter należy:
  1. a) skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  2. b) złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.serwisfaktoringowy.pl w zakładce „News” swojego adresu poczty elektronicznej,
  3. c) aktywować przycisk „Subskrybuj” akceptując jednocześnie warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności SerwisuFaktoringowego.pl,
  4. d) posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 4. 4. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 5. 5. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy przesłać zgłoszenie o rezygnacji z usługi Newsletter na adres e-mail kontakt@serwisfaktoringowy.pl.
 6. 6. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 7. 7. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter.
 8. 8. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

§ 5
Usługa – Oferty Pracy

 1. 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na zamieszczaniu w Serwisie Faktoringowym branżowych ofert pracy.
 2. 2. W celu realizacji usługi polegającej na opublikowaniu oferty pracy niezbędne jest przesłanie jej treści na adres praca@serwisfaktoringowy.pl wraz ze wskazaniem przede wszystkim miejsca pracy, opisu stanowiska, wymagań dotyczących kandydata oraz klauzuli informacyjnej RODO.
 3. 3. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie.

§ 6
Usługa – Pomoc Eksperta

 1. 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na zapewnieniu Pomocy Eksperta, polegającą na oferowaniu profesjonalnego doradztwa w doborze oferty faktorów jak również wyborze formy finansowania.
 2. 2. W celu realizacji usługi określonej w ust. 1 należy przesłać zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Serwisu Faktoringowego w zakładce „Pomoc Eksperta”.
 3. 3. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia kontaktowego za pośrednictwem formularza określonego  ust. 2 Ekspert skontaktuje się z Użytkownikiem w  możliwie najszybszym terminie.

§ 7
Prawa i Obowiązki Stron

 1. 1. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.
 2. 2. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Usługobiorców w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu.
 3. 3. Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).
 4. 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. 5. Usługobiorca może korzystać z utworów i/lub baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 6. 6. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczącychKonsumentów.
 7. 7. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

§ 8
Odpowiedzialność

 1. 1. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w takim w zakresie w jakim odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 2. 2. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych znajdujących się w domenach podmiotów trzecich oraz za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
 3. 3. Usługodawca zastrzega, że wszelkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach udostępnianych materiałów, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki, w tym np. z zakresu informacji giełdowych – nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.
 4. 4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 5. 5. Usługobiorca ponosi w szczególności odpowiedzialność za ujawnianie Hasła lub Loginu oraz ujawnianie danych osobowych.

§ 9
Postępowanie Reklamacyjne

 1. 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać pisemnie na adres: ul. Polarna 2A, 53-018 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@serwisfaktoringowy.pl
 2. W reklamacji należy zawrzeć:
  1. – dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,
  1. – opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
 3. 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji 3. Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

§ 10
Ochrona Danych Osobowych

 1. 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca Fundacja Rozwoju Faktoringu z siedzibą we Wrocławiu (53-018) przy ul. Polarna 2a, KRS: 0000662618, NIP: 8992809021, REGON: 366524805 (dalej „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu email: kontakt@serwisfaktoringowy.pl
 2. 2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce Prywatności.

§ 11
Zmiany Regulaminu

 1. 1. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanej Usłudze.
 2. 2. Zmiany w Regulaminie wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

§ 12
Postanowienia Końcowe

 1. 1. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 3. 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Portalu, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny.
 4. 4. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Regulaminu będzie się pojawiała na stronie Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie.
 5. 5. Zalecamy regularne odwiedzanie zakładki zawierającej Regulamin, przy czym o zmianie Regulaminu od czasu jego ostatniego przeglądania można dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jego obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej