Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

obowiązujący od dnia 25 listopada 2020 roku

Polityka Prywatności określa kwestie związane z korzystaniem z portalu www.serwisfaktoringowy.pl (dalej jako: „Portal”). Ma ona na celu poinformowanie Pani/Pana o sposobie wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

§ 1
Dane Administratora

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Fundacja Rozwoju Faktoringu z siedzibą we Wrocławiu (53-018) przy ul. Polarna 2a, KRS: 0000662618, NIP: 8992809021, REGON: 366524805. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email: kontakt@serwisfaktoringowy.pl

§ 2
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, odrębnie dla celu:

 • świadczenia Usługi Newsletter,
 • korzystania z formularzy zgłoszenia na szkolenie,

b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody, w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem,

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, odrębnie w celu:

 • dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych,
 • marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania (profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej preferencje użytkowników Portalu), gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług,
 • korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Portalu, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest opieka nad użytkownikami Portalu oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania.

§ 3
Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Portalu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 
 2. Pani/Pana dane przekazujemy wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

§ 4
Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Pani/Pana.
 3. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych.

§ 5
Przysługujące prawa

 1. Prawo dostępu do danych

Posiada Pani/Pan prawo uzyskać informacje w zakresie przechowywanych przez Pani/Pana danych osobowych, w tym kopię tych danych.

 1. Prawo do sprostowania danych

Posiada Pani/Pan prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pani/Pana prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 1. Prawo do usunięcia danych

Posiada Pani/Pana prawo domagać się usunięcia Pani/Pana danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach: 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 2. Cofnęła/-ął Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. Wniosła/-ósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 1. Prawo do przenoszenia danych
 1. Posiada Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które nam dostarczyliście, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
 2. Jeżeli domaga się Pani/Pan przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Posiada Pani/Pan prawo zażądać, aby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 1. kwestionuje Pani/Pana prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, 
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
 4. wniosła/-ósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

 • Prawo do wycofania zgody
 1. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 2. W przypadku, kiedy chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: kontakt@serwisfaktoringowy.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Polarna 2a, 53-018 Wrocław.
 3. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6
Zmiany w Polityce prywatności

 1. W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie.
 3. Zalecamy regularne odwiedzanie zakładki zawierającej Politykę Prywatności, przy czym o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można dowiedzieć się, sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku dokumentu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. OK Więcej